Skip to content Skip to navigation

Thông báo số 04/2015 - Cập nhật thông tin sinh viên - xác nhận hạnh kiểm nơi cư trú

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc cập nhật thông tin sinh viên để xác nhận hạnh kiểm nơi cư trú như sau: 

Sinh viên đăng nhập vào thông tin lý lịch sinh viên của mình để kiểm tra các nội dung sau:

- Kiểm tra địa chỉ thường trú, địa chỉ tạm trú

- Bổ sung, cập nhật địa chỉ thường trú, địa chỉ tạm trú nếu như có thay đổi hoặc cập nhật mới.

Thời gian cập nhật: từ ngày ra thông báo đến 16g30 ngày 29/5/2015.

Sinh viên liên hệ Phòng A.101 để xin cập nhật, bổ sung dữ liệu. Sau thời gian quy định, sinh viên nào còn thiếu thông tin sẽ bị trừ điểm rèn luyện sinh viên ( trừ 5 điểm).

Sinh viên xem file chi tiết đính kèm.

File đính kèm: