Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên hoàn thành SHCD cuối khoá Đợt 1 năm 2015 ( bản cập nhật)

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên tham gia sinh hoạt công dân cuối khoá đợt 1 năm 2015 (bản cập nhật).

Sinh viên kiểm tra thông tin của mình nếu có sai sót.