Skip to content Skip to navigation

Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về quản lý, tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến sinh viên, học viên sau đại học (sau đây gọi chung là sinh viên - SV): công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quản lý hồ sơ; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật; tư vấn hỗ trợ SV và các hoạt động khác.