Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Danh sách sinh viên đóng tiền mua BHYT đợt 3 năm 2023

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đã đóng tiền mua BHYT đợt 3 năm 2023 ở Trường,cụ thể như sau: - Danh sách đóng tiền tính đến hết ngày 05/02/2023. - Sinh viên nội trú ở KTX, sinh viên được cấp thẻ ở địa phương sẽ không có tên trong danh sách này . - Sinh viên kiểm tra danh sách đóng tiền mua BHYT, nếu có sai sót về mã số sinh viên phản hồi qua forum https://forum.uit.edu.vn/node/560290 Thời gian phản hồi: đến 16 giờ ngày 07/02/2023. Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện theo thông báo này.

Thông báo nhận tiền TCXH, Hỗ trợ chi phí học tập - Khóa 2022

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về việc nhận tiền Miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, sinh viên dân tộc thiểu số - Học kỳ 1 năm học 2022-2023 của Khóa 2022 như sau: 1. Đối tượng áp dụng: 1.1. Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023 => Nhà trường đã chuyển khoản cho sinh viên trong tháng 11/2022. 1.2. Sinh viên được nhận trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2022-2023 1.3. Sinh viên dân tộc thiểu số được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023 => Sinh viên xem Quyết định HK1 tại https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/quyet-dinh-9499509512022-che-do-chinh...

Thông báo gia hạn HP HK2 năm học 2022-2023

Nhằm giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chưa có đủ điều kiện đóng học phí đúng hạn. Phòng CTSV hướng dẫn sinh viên làm đơn gia hạn thời gian đóng học phí như sau: Form đăng ký của SV: https://student.uit.edu.vn/ sinhvien/dkgiahanhp (menu Sinh viên -> ĐK gia hạn học phí) Sinh viên bắt đầu đăng ký gia hạn từ ngày 01/02/2023 đến hết ngày 06/02/2023. Lưu ý: - Học phí xin gia hạn là học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023. - Sinh viên gia hạn thời gian đào tạo chương trình học sẽ không thuộc đối tượng được đăng ký gia hạn học phí. - Sinh viên phải thanh toán hết nợ học phí của học kỳ trước mới...

Thông báo kết quả mua BHYT năm 2023 - Đợt 2

Phòng Công tác Sinh viên thông báo kết quả mua BHYT năm 2023 đợt 2 như sau: - Sinh viên cài đặt và dùng ứng dụng VssID khám chữa bệnh thay cho BHYT giấy. - Sinh viên đã tham gia nơi khác, Phòng CTSV sẽ có thông báo hoàn trả lại tiền BHYT đã đóng vào quý 1 năm 2024, sau khi cơ quan BHXH HCM chuyển hoàn tiền lại cho trường. STT MSSV HỌ TÊN MÃ SỐ BHXH TÌNH TRẠNG THẺ BHYT 1 16520513 Ngô Đức Huy 8722424408 Thẻ BHYT đã được gia hạn từ ngày 01/01/2023 2 16520754 Trần Lê Minh 8925088414 Thẻ BHYT đã được gia hạn từ ngày 01/01/2023 3 16521577 Nguyễn Công Hậu 7021071049 Thẻ BHYT đã được gia hạn từ ngày...

Thông báo mua BHYT năm 2023 lần 3

Phòng CTSV thông báo đến sinh viên về việc đóng tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh (KCB) ban đầu năm 2023, đợt 3 dành cho sinh viên chưa tham gia ở 2 đợt trước cụ thể như sau: Thời gian thẻ BHYT có hiệu lực: 01/02/2023 - 31/12/2023 (11 tháng). Hình thức nộp tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu: Ngân hàng ACB - chi nhánh Sài gòn; Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin Số tài khoản: 25083649 Nội dung nộp tiền:<Ho và ten>,<MSSV>,Nộp tiền BHYT năm 2023 Số tiền nộp: 516.825 đồng . Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/01/2023. 3. Cách thức đăng ký: Sinh viên...

Thông báo kết quả mua BHYT năm 2023 - đợt 1

Phòng Công tác Sinh viên thông báo kết quả mua BHYT năm 2023 đợt 1 như sau: - Sinh viên cài đặt và dùng ứng dụng VssID khám chữa bệnh thay cho BHYT giấy. - Sinh viên đã tham gia nơi khác, Phòng CTSV sẽ có thông báo hoàn trả lại tiền BHYT đã đóng vào quý 1 năm 2024, sau khi cơ quan BHXH HCM chuyển hoàn tiền lại cho trường. - BV không nhận đăng ký KCB, sai thông tin. Phòng CTSV đã tiến hành nộp hồ sơ bổ sung cho sinh viên. Khi nào có kết quả Phòng CTSV sẽ thông báo. LƯU Ý: ĐỢT MUA BỔ SUNG CHƯA CÓ KẾT QUẢ TỪ CƠ QUAN BHXH HỒ CHÍ MINH. KHI NÀO CÓ KẾT QUẢ PHÒNG CTSV SẼ THÔNG BÁO. STT MSSV Họ tên Mã...

Danh sách sinh viên đóng tiền mua BHYT năm 2023 - Đợt bổ sung

Phòng Công tác Sinh viên thông báo DSSV đã đóng tiền mua BHYT năm 2023 ở Trường đợt bổ sung,cụ thể như sau: - Sinh viên nội trú ở KTX, sinh viên được cấp thẻ ở địa phương sẽ không có tên trong danh sách này . - Sinh viên kiểm tra danh sách đóng tiền mua BHYT, kiểm tra mã BHXH, Bệnh viện đã đăng ký. - Sinh viên kiểm tra danh sách đóng tiền BHYT sai thông tin => Không có MSSV => Sinh viên liên hệ Phòng KHTC (A.113) để cập nhật thông tin. - Riêng cột GHI CHÚ, sinh viên chọn BV khác để đăng ký. Vì những bệnh viện này không nhận đăng ký mới (BV 175, BV Nhân dân Gia Định, BV Nhân dân 115) và...

Thông báo mua BHYT 2023 - ĐỢT BỔ SUNG

Phòng CTSV thông báo đến sinh viên về việc đóng tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh (KCB) ban đầu năm 2022, đợt mua bổ sung dành cho sinh viên chưa tham gia ở đợt đầu cụ thể như sau: Thời gian thẻ BHYT có hiệu lực: 01/01/2023 - 31/12/2023 (12 tháng). Hình thức nộp tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu: Ngân hàng ACB - chi nhánh Sài gòn; Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin Số tài khoản: 25083649 Nội dung nộp tiền:<Ho và ten>,<MSSV>,Nộp tiền BHYT năm 2023 Số tiền nộp: 563.220 đồng . Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/12/2022. 3. Cách thức đăng ký: Sinh...

Danh sách SV mua BHYT 2023 ở Trường

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên mua BHYT 2023 sau khi đã cập nhật bổ sung và phản hồi sai sót. Phòng Công tác Sinh viên sẽ tiến hành làm thủ tục nộp hồ sơ lên cơ quan BHXH HCM mua BHYT 2023 cho sinh viên theo danh sách đính kèm bên dưới. Sau khi có kết quả từ cơ quan BHXH HCM, Phòng CTSV sẽ thông báo kết quả trên web CTSV.

Danh sách sinh viên đóng tiền mua BHYT năm 2023, tính đến ngày 21/12/2022

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đã đóng tiền mua BHYT năm 2023 ở Trường,cụ thể như sau: - Sinh viên nội trú ở KTX, sinh viên được cấp thẻ ở địa phương sẽ không có tên trong danh sách này . - Sinh viên kiểm tra danh sách đóng tiền mua BHYT, kiểm tra mã BHXH, Bệnh viện đăng ký khám. Nếu chưa có mã số BHXH và chưa đăng ký bệnh viện => Sinh viên đăng ký theo link https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/baohiem/dangkymua-baohiemyte - Sinh viên kiểm tra danh sách đóng tiền BHYT sai thông tin => Không có MSSV => Sinh viên liên hệ Phòng KHTC (A.113) để cập nhật thông tin. -...

Pages

Subscribe to RSS - Thông báo