Skip to content Skip to navigation

Nhân sự

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Nguyễn Văn Toàn Trưởng phòng 0903 76 1559 toannv@uit.edu.vn
Lê Thị Minh Phượng Phó Trưởng phòng 0989 24 1517 phuongltm@uit.edu.vn
Trần Thị Tường Vi Chuyên viên 093 868 3443 vidtn@uit.edu.vn
Phạm Thị Nhàn Chuyên viên 0902 586 102 nhanpt@uit.edu.vn
Nguyễn Thành Hiệp Chuyên viên 0832 389 904 hiepnt@uit.edu.vn
Trần Thị Kim Anh Chuyên viên 0908 672 998 anhttk@uit.edu.vn
Trương Quốc Dũng Chuyên viên 097 3818 753 dungtruongq@uit.edu.vn