Skip to content Skip to navigation

Nhân sự

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Nguyễn Văn Toàn

Trưởng phòng

0903 761 559

toannv@uit.edu.vn

Lê Thị Minh Phượng

Phó Trưởng phòng

0989 241 517

phuongltm@uit.edu.vn

Trần Thị Tường Vi

Chuyên viên

0938 683 443

vidtn@uit.edu.vn

Phạm Thị Nhàn

Chuyên viên

0902 586 102

nhanpt@uit.edu.vn

Nguyễn Thành Hiệp

Chuyên viên

01232 389 904

hiepnt@uit.edu.vn

Trần Ngọc Diễm Minh

Chuyên viên

01689 954 693

minhtnd@uit.edu.vn

Trần Thị Kim Anh Chuyên viên 0908 672 998 anhttk@uit.edu.vn
Dương Phi Long Chuyên viên 098 729 4143 longdp@uit.edu.vn