Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận tiền trợ cấp xã hội năm hoc

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên về việc nhận tiền trợ cấp xã hội năm học 2014-2015.

Sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội theo quyết định số 33/QĐ-ĐHCNTT-CTSV ngày 03 tháng 11 năm 2014.

Sinh viên liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính ( Phòng A.111)

Lưu ý: Mang thẻ sinh viên, chứng minh nhân dân để đối chiếu.