Skip to content Skip to navigation

Nhận tiền trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học 2015-2016

Phòng Công tác sinh viên thông báo, sinh viên liên hệ Phòng KHTC (A111)  để nhận tiền hỗ trợ.

Lưu ý: mang theo thẻ sinh viê,CMND.