Skip to content Skip to navigation

Nhận tiền Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016

Phòng Công tác sinh viên thông báo, sinh viên liên hệ Phòng KHTC (A111)  để nhận tiền miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số, sinh viên khuyết tật.

Lưu ý: mang theo thẻ sinh viên,CMND.