Skip to content Skip to navigation

Triển khai xét thi đua khen thưởng cấp ĐHQG năm học 2015-2016

Thực hiện công văn số 1073/ĐHQG-CTSV, ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Ban Công tác Sinh viên ĐHQG-HCM về việc triển khai xét thi đua, khen thưởng học sinh - sinh viên năm học 2015-2016

Phòng Công tác Sinh viên thông báo các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2015-2016 theo Quy chế Công tác thi đua, khen thưởng học sinh - sinh viên của ĐHQG tiến hành làm hồ sơ đề nghị khen thưởng

 

1. Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Giám đốc ĐHQG-HCM

 

2. Tiêu chuẩn: Tập thể, cá nhân xem tiêu chuẩn khen thưởng Bằng khen của Giám đốc ĐHQG-HCM (điều 7)

 

3. Hồ sơ khen thưởng: Tập thể cá nhân khai thành tích khen thưởng theo mẫu đính kèm (bao gồm các minh chứng) và gửi hồ sơ về P.CTSV

 

4. Thời gian nộp hồ sơ: Tập thể, cá nhân nộp hồ sơ về P.CTSV đến hết ngày 23/6/2016

 

Đính kèm:

1. Bản khai thành tích Tập thể

2. Bản khai thành tích Cá nhân

3. Quy chế khen thưởng của ĐHQG (Tham khảo điều 7)