Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc quản lý các hoạt động tính ĐRL sinh viên

Các đơn vị tổ chức các hoạt động có trong danh mục phải gửi danh sách SV tham gia cho P.CTSV theo địa chỉ email ctsv@uit.edu.vn để cập nhật vào hệ thống chấm ĐRL chậm nhất 15 ngày kể từ ngày kết thúc hoạt động.

Các đơn vị có thể gửi hồ sơ đề nghị P.CTSV cập nhật danh mục các hoạt động, P.CTSV cân nhắc để quyết định cập nhật vào danh mục (nếu phù hợp).

2.Với các hoạt động không có trong danh mục

Đối với các hoạt động ngoài các hoạt động kể trên: các cá nhân, đơn vị (gọi chung là đơn vị) muốn tính ĐRL cho sinh viên thì thực hiện theo quy trình sau:

Bước

Qui trình

Mô tả chi tiết công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp thực hiện

1

Đề nghị

Các đơn vị gửi kế hoạch tổ chức hoạt động về P.CTSV và đề nghị mức ĐRL cho từng nội dung cụ thể

Trước ngày tổ chức 1 tuần

Đơn vị tổ chức hoạt động

 

2

Thông báo kết quả

P.CTSV  xem xét và thông báo cho cá nhân/đơn vị biết kết quả xử lý

Trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận được đề nghị cuối cùng

P.CTSV

 

3

Gởi kết quả

Đơn vị gửi danh sách sinh viên tham gia hoạt động về P.CTSV. Nếu đơn vị không gửi danh sách đúng thời gian sẽ  không được tính ĐRL cho SV

Sau khi kết thúc hoạt động trong thời gian 1 tuần

Đơn vị tổ chức hoạt động

 

4

Công bố kết quả

P.CTSV công bố danh sách sinh viên tham gia hoạt động trên http://forum.uit.edu.vn  hoặc website http://ctsv.uit.edu.vn.

Nếu có phản hồi thì quay lại bước 3

Sau khi nhận kết quả 3 ngày

P.CTSV

 

5

Cập nhật vào hệ thống

P.CTSV tiến hành cập nhật danh sách SV tham gia hoạt động vào hệ thống ĐRL.

3 ngày

P.CTSV

 

 

 


Tập tin đính kèm: 12_TB_DHCNTT_CTSV 07_4_2014.pdf