Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận thẻ sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên thông báo, sinh viên có tên trong danh sách cấp mới thẻ sinh viên (bổ sung). Liên hệ Phòng CTSV nhận thẻ ( Phòng A101).

 


Tập tin đính kèm: DS CAP THE SV MOI - BO SUNG.xls