Skip to content Skip to navigation

Kết quả Điểm rèn luyện sinh viên dự kiến Học kỳ 1 Năm học 2021-2022

 

Phòng CTSV thông báo kết quả điểm rèn luyện sinh viên dự kiến Học kỳ 1 năm học 2021-2022

Sinh viên xem kết quả và phản hồi nếu có đến ngày 27.4.2022 tại https://forum.uit.edu.vn/node/556939