Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn về việc cấp mới thẻ sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc cấp mới thẻ sinh viên hệ chính quy khóa 2010, khóa 2011, khóa 2012 thực hiện như sau:

 Sinh viên kiểm tra toàn bộ thông tin cá nhân và ảnh đại diện trên http://daa.uit.edu.vn/sinhvien/lilich
 
Sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên (A.101) để cập nhật chỉnh sửa thông tin (nếu có sai sót).
Thời gian điều chỉnh thông tin lý lịch sinh viên: từ ngày 04/11/2013- 20/11/2013.
Sau thời gian quy định trên, Phòng Công tác Sinh viên sẽ tiến hành in thẻ và mọi sai sót sau đó Phòng Công tác Sinh viên không chịu trách nhiệm.


Tập tin đính kèm: 05_HD_CTSV, 04_10_2013.pdf