Skip to content Skip to navigation

Thông báo đăng ký đề tài sinh viên năm 2017

Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH năm 2017, chi tiết tại: http://khcn.uit.edu.vn/bai-viet/thon...-vien-nam-2017

Theo đó:
+ Kinh phí thực hiện: 5.000.000 đồng/đề tài.
+ Điều kiện tham gia: Sinh viên chính quy và không quá 03 sinh viên/đề tài.
+ Thời gian thực hiện đề tài: đến tháng 11 năm 2017.
+ Sinh viên đăng ký đề tài và upload thuyết minh qua form: từ ngày ra thông báo này đến hết 17 giờ 31/03/2017.
Link form đăng ký: https://goo.gl/forms/ykgQiBcycuYIkCvD3