Skip to content Skip to navigation

Giải thưởng Nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực Kỹ thuật năm 2017

Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Kỹ thuật do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan và Công ty Intel xét trao tặng hàng năm cho nữ sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong các ngành kỹ thuật, gồm: Công nghệ thông tin, điện, điện tử và cơ khí, nhằm khuyến khích nữ sinh viên tham gia học tập nghiên cứu ở các ngành kỹ thuật, góp phần đào tạo nguồn cán bộ khoa học kỹ thuật nữ trẻ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chi tiết sinh viên vui lòng xem file đính kèm.
Phòng Công tác Sinh viên thông báo những nữ sinh viên đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu trong link đính kèm gởi hồ sơ về Phòng Công tác Sinh viên trước 16h ngày 20/10/2017.

74_CV_KHCN 11_8_2017.PDF