Skip to content Skip to navigation

Chương trình giao lưu quốc tế GYLTLC 2017

Phòng CTSV nhận được thông báo từ The Organizing Committee of Global Youth Leaders Travel and Learning Camp 2017 về chương trình GYLTLC 2017. 
Thông tin chi tiết sinh viên có thể xem tại file đính kèm. Theo đó sinh viên có nhu cầu tham gia có thể tải form đăng ký tại website www.gyltlc.org sau đó nộp đơn cho địa chỉ email register@gyltlc.org.

 

File đính kèm: