Skip to content Skip to navigation

Thông báo 29/2015 hướng dẫn nộp hồ sơ trợ cấp xã hội năm học 2015-2016

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc nộp hồ sơ trợ cấp xã hội năm học 2015-2016, sinh viên xem file chi tiết đính kèm và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ nộp theo thời gian quy định.