Skip to content Skip to navigation

Thông báo 26/2015 hướng dẫn chính sách đối với sinh viên là dân tộc thiểu số năm học 2015-2016

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc nộp hồ sơ chính sách giáo dục đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số năm học 2015-2016, sinh viên xem file chi tiết đính kèm và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ nộp theo thời gian quy định.

File đính kèm: