Skip to content Skip to navigation

Thông báo nộp hồ sơ chế độ chính sách HK2 năm học 2023-2024

Phòng Công tác Sinh viên thông báo nộp hồ sơ miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí đồ dùng học tập cho sinh viên khuyết tật, sinh viên dân tộc thiểu số học kỳ 2 năm học 2023-2024.

Bước 1: Sinh viên đọc kỹ văn bản hướng dẫn chế độ cho từng đối tượng

Thông báo số 35: Về việc thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên -  HK2 năm học 2023-2024

Thông báo số 36: Về việc nộp hồ sơ trợ cấp xã hội - HK2 năm học 2023-2024

Thông báo số 37: Về việc nộp hồ sơ chính sách giáo dục đối với người khuyết tật - HK2 năm học 2023-2024

Thông báo số 38: Về việc nộp hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số - HK2 năm học 2023-2024

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ.

Tất cả các biểu mẫu, mẫu đơn, sinh viên xem tại: https://ctsv.uit.edu.vn/bieu-mau

Sinh viên chuẩn bị các minh chứng, giấy tờ theo nội dung thông báo.

Bước 3: Nộp hồ sơ

Thời gian nộp tất cả các loại hồ sơ: từ ngày thông báo đến 16 giờ 30 ngày 23/02/2024.

Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên (Phòng A.101).

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua forum: https://forum.uit.edu.vn/node/563771

Lưu ý:

- Sinh viên xem và đọc kỹ file chi tiết đính kèm trước khi nộp hồ sơ.

- Sinh viên đã được MGHP học kỳ 1 năm học 2023-2024 thì không nộp hồ sơ MGHP ở đợt này. Riêng đối tượng 4 (MGHP) bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo/cận nghèo năm 2024 để xét tiếp cho HK2 năm học 2023-2024