Skip to content Skip to navigation

Thông báo danh sách dự kiến được xét học bổng KKHT HK1 2021-2022

Phòng CTSV thông báo danh sách dự kiến được xét học bổng KKHT HK1 2021-2022 (Bản dự kiến lần 1)(Ngày 11/05/2022). Sinh viên xem thông tin và phản hồi tại forum

https://forum.uit.edu.vn/node/557207

********************************************************

Phòng CTSV thông báo danh sách dự kiến được xét học bổng KKHT HK1 2021-2022 (Bản dự kiến lần 2) (Ngày 17/05/2022). Sinh viên xem thông tin và phản hồi tại forum

https://forum.uit.edu.vn/node/557327

********************************************************

Thông báo danh sách sinh viên được xét học bổng KKHT HK1 2021-2022 (Bản chính thức) (Ngày 23/05/2022).Sinh viên xem thông tin  tại forum

https://forum.uit.edu.vn/node/557455