Skip to content Skip to navigation

Quy chế Sinh viên, Qui định Sinh hoạt Công dân Sinh viên, Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

- Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế công tác sinh viên:

+ Tập tin đính kèm: TT 10_2016_tt_bgddt.pdf

Đính chính Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tập tin đính kèm: 1325_qd_bgddt.pdf 

- Quyết định số 786/QĐ-ĐHQG-CTSV ngày 24/8/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia TP. HCM  về Quy chế công tác học sinh, sinh viên:

Tập tin đính kèm: 

+ Quyết định: QD_786_2011

+ Quy chế: QC_786_2011

+ Phụ lục: PL_786_2011

- Quyết định số 18/QĐ-ĐHCNTT-CTSV ngày 15/8/2013 của Hiệu Trưởng trường ĐH CNTT về Quy chế công tác học sinh, sinh viên: Tập tin đính kèm: 18_2013

- Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên: Tập tin đính kèm: 16_2015

- Quyết định số 139/QĐ-ĐHCNTT ngày 01/04/2020 của Hiệu Trưởng trường ĐHCNTT về Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên Tập tin đính kèm:  139_2020 (Đang áp dụng)

- Quyết định số 186/QĐ-ĐHCNTT ngày 9/4/2019 của Hiệu Trưởng trường ĐHCNTT về  Điều chỉnh phụ lục quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên được đào tạo trình độ đại học chính quy trường ĐHCNTT: 186_DHCNTT (Hết hiệu lực)

- Quyết định số 247/QĐ-ĐHCNTT ngày 26/4/2018 của Hiệu Trưởng trường ĐHCNTT về Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên Tập tin đính kèm: 247_2018_QD_DHCNTT (Hết hiệu lực)

Quyết định số 256/QĐ-ĐHCNTT ngày 27/4/2018 của Hiệu Trưởng trường ĐHCNTT về Sử dụng điểm rèn luyện để xếp loại tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy 256_2018

- Quyết định số 250/QĐ-ĐHCNTT ngày 07/5/2019 của Hiệu Trưởng trường ĐHCNTT về Qui định Sinh hoạt Công dân Sinh viên: 250_2019