Skip to content Skip to navigation

Quy chế Sinh viên, Qui định Sinh hoạt Công dân Sinh viên, Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

- Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế công tác sinh viên:

+ Tập tin đính kèm: TT 10_2016_tt_bgddt.pdf

Đính chính Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tập tin đính kèm: 1325_qd_bgddt.pdf 

- Quyết định số 786/QĐ-ĐHQG-CTSV ngày 24/8/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia TP. HCM  về Quy chế công tác học sinh, sinh viên:

Tập tin đính kèm: 

+ Quyết định: QD_786_2011

+ Quy chế: QC_786_2011

+ Phụ lục: PL_786_2011

- Quyết định số 18/QĐ-ĐHCNTT-CTSV ngày 15/8/2013 của Hiệu Trưởng trường ĐH CNTT về Quy chế công tác học sinh, sinh viên: Tập tin đính kèm: 18_2013

- Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên: Tập tin đính kèm: 16_2015

- Quyết định số 247/QĐ-ĐHCNTT ngày 26/4/2018 của Hiệu Trưởng trường ĐHCNTT về Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên Tập tin đính kèm: 247_2018_QD_DHCNTT

Quyết định số 256/QĐ-ĐHCNTT ngày 27/4/2018 của Hiệu Trưởng trường ĐHCNTT về Sử dụng điểm rèn luyện để xếp loại tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy 256_2018

- Quyết định số 250/QĐ-ĐHCNTT ngày 07/5/2019 của Hiệu Trưởng trường ĐHCNTT về Qui định Sinh hoạt Công dân Sinh viên: 250_2019

- Quyết định số 742/QĐ-ĐHCNTT ngày 14/11/2018 về  Quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Đại học chính quy: 742_2018