Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 256/2018 - Sử dụng điểm rèn luyện để xếp loại tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.