Skip to content Skip to navigation

Quy định liên quan đến Cố vấn học tập

 

Quyết định số 582/QĐ-ĐHCNTT ngày 01/10/2021 - Sửa đổi, bổ sung Quy định Cố vấn học tập (hiện hành) (Xem văn bản)

Quyết định số 871/2019 - Quy định Cố vấn học tập Trường ĐHCNTT (hiện hành) (Xem văn bản)

Quyết định số 22/2015 - Quy định Cố vấn học tập Trường Đại học Công nghệ Thông tin (hết hiệu lực) (Xem văn bản)