Skip to content Skip to navigation

Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Quyết định số 28/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH, ngày 28/01/2013: Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Công nghệ Thông tin cho hệ Đại học chính quy.

Tập tin đính kèm: 28_QD_DHCNTT-DTDH quy che dao tao theo he thong tin chi.PDF
Tập tin đính kèm: QD ban hanh quy che dao tao.doc
Tập tin đính kèm: Quy che Dao tao theo tin chi_UIT.doc