Skip to content Skip to navigation

Quy định liên quan đến học bổng sinh viên

Quy định sinh viên được nhận học bổng: 89_2019

Quy định sinh viên được nhận học bổng do doanh nghiệp tài trợ cho Khoa (Xem tại đây)

Quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Đại học chính quy: 742_2018 (Hết hiệu lực)