Skip to content Skip to navigation

Quy định liên quan đến học bổng sinh viên

  1. Quy định sinh viên được nhận học bổng Ngoài ngân sách: 911_2022
  2. Quy định sinh viên được nhận học bổng do doanh nghiệp tài trợ cho Khoa (Xem tại đây)
  3. Quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Đại học chính quy:
  4. Qui định cấp học bổng học tập cho SV Chương trình CLC, Chương trình Tiên tiến 255_2022 ( Đang áp dụng, Thay thế qui định 434_2021 và 435_2021)
  5. Quy định cấp học bổng cho SV Chương trình Tiên tiến: 434_2021 (Hết hiệu lực)
  6. Quy định cấp học bổng cho SV Chương trình Chất lượng cao:  435_2021 (Hết hiệu lực)