Skip to content Skip to navigation

Quy định liên quan đến học bổng sinh viên

Quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Đại học chính quy: 742_2018 (Hết hiệu lực)

Quy định sinh viên được nhận học bổng: 89_2019

Quy định sinh viên được nhận học bổng do doanh nghiệp tài trợ cho Khoa: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/ban-hanh-quy-dinh-sv-duoc-nhan-hoc-bong-do-doanh-nghiep-tai-tro-cho-khoa

Thông báo đăng ký học bổng học bổng học kỳ 1 năm học 2018-2019: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/quan-trong-tb-dang-ky-xet-cac-loai-hoc-bong-nam-hoc-2018-2019