Skip to content Skip to navigation

Nội quy cơ quan trường học của Trường ĐH CNTT

 

 

NỘI QUY CƠ QUAN

 

(Ban hành kèm theo Quyết định s 241/QĐ-ĐHCNTT-TCHC ngày 2 tháng 7 năm 2012 của

 

Hiu trưng Trường Đại học ng nghệ Thông tin)

 

 

 

I.         NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

1.    Đối tượng áp dụng:

 

a. Cán bộ, viên chc nh chính bao gm:

 

i. Ban giám hiệu;

 

ii. Lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên các phòng, ban, trung m, t vin;

 

iii. Thư ký, trợ lý của các đơn vị;

 

iv. Các nhân được Hiệu trưởng quy định làm việc theo chế độ hành chính. b. Nghiên cu viên;

c. Giảng viên;

 

d. Sinh viên;

 

e. Khách đến liên hệ công c.

 

2.    Giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, nơi làm việc, lớp học sạch đẹp, gọn gàng; không vt rác, mu thuốc ba i.

3.    Thái độ hòa nhã, văn minh, lịch sự trong giao tiếp. Nghiêm cm mọi biểu hiện ca quyền, hách dịch, quát tháo, nhũng nhiễu, gây phin hà, khó khăn trong giải quyết công việc.

Không gây ồn ào mất trật tự trong khuôn viên Trường.

 

4.    Trang phục phải gọn gàng lịch s. Đối với lc lượng bảo vệ, thường trc cơ quan, cán bộ y tế phải mặc đúng trang phục của ngành theo quy định.

5.    trách nhiệm bảo vệ tài sản công, không được sử dụng các tài sn, phương tiện công để phục vụ cho mục đích cá nhân.

 

6.    Nghiêm chỉnh thc hiện phòng chống cháy nổ; tiết kim điện, nưc, không đun nấu trong phòng làm việc, phòng học. Kiểm tra an toàn các thiết bị, tắt điện các thiết bị khóa phòng trước khi ra v.

7.    Không được mạo danh để giải quyết công việc, không được mượn danh quan để giải quyết các công việc cá nhân.

8.    Không tạo gieo rắc virus; xâm nhập hệ thống máy tính trái phép để chiếm đoạt quyền điểu khin hệ thống, nội dung thông tin, làm biến dạng hoặc hy hoại dữ liu. Không sử dụng máy tính để truyền thông tin phản động, la đảo. Không tung tin đồn thất thiệt, nói xấu, ch động chia rẽ, gây mất đoàn kết trong Trường.

9. Không được mang hung khí, vũ khí, chất d cháy nổ, hoá chất độc hại, hàng quốc cm, các vật gây mất v sinh vào Trường.

10. Không sử dụng rượu, bia và các chất cồn; không hút thuốc trong phòng, trong lớp học. Cm chơi c bc dưi mọi hình thc.

11. Để xe máy, xe đạp và các phương tin đi lại đúng nơi quy định, theo chỉ dẫn của t Bảo v.

 

12. Nghiêm cm các nh thc mê tín dị đoan trong quan.

 

 

II.        ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHC HÀNH CHÍNH GIẢNG VIÊN NGHIÊN CỨU

 

VIÊN

 

Cán bộ, viên chc hành chính, nghiên cu viên và ging viên (gọi chung CBCNV) ngoài nhng quy định chung tại mục I ca bản Ni quy này còn nghĩa vụ tuân th các quy định sau:

1.    Đm bảo thời gian làm việc theo quy định, không đi muộn về sm; không nói chuyn riêng, phi chuyn đin thoại di động sang chế độ rung trong cuộc hp; khi có nhu cầu m việc ngoài giờ phải có giy báo với sự xác nhận của trưởng đơn vị gi cho tổ Bo vệ. Trường không cho phép làm việc quá 21h00, ngoại trừ các nhân viên phải trc nghĩa v tên trong bng theo dõi trc của Trường đặt ti phòng Bo vệ.

2.    Thời gian làm việc:

 

a. Đối với cán b, viên chc hành chính nghiên cu viên: từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần.

-     Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30,

 

-     Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h30.

 

b. Đối với giảng viên:

 

-    Làm việc theo chế độ, định mc thời gian quy định của Nhà nưc, quy

 

chế chi tiêu nội bộ của Trường sự phân công nhiệm v của Trưởng

 

Khoa đúng theo chuyên môn.

 

3.    Các đơn vị trong Trưng phải đm bảo phân công 01 lãnh đạo trc đơn vị ít nht 01 buổi

 

(sáng hoặc chiều) trong ngày làm việc.

 

Trước 9h00 ngày thứ Sáu hàng tuần, các đơn vị gi lịch trc cho tuần kế tiếp về Phòng Tổ chc Hành chính qua email: tchc@uit.edu.vn. Trong trường hợp vắng mặt tại quan không th thc hiện được theo lịch trc do thc hiện các nhim vụ của Trường, lãnh đạo các đơn vị phải báo cáo với Hiệu trưởng (qua phòng T chc – Hành chính).

Cán bộ lãnh đạo các Khoa được phân công trc ban Lãnh đạo Khoa phải tuân thủ thời gian làm vic như cho khi nh chính của Trường. Lịch trc ban lãnh đạo Khoa được thông báo công khai tại lịch tuần làm việc của Khoa.

4.    Thc hiện chế độ trao đổi thông tin qua Cổng thông tin của Trưng theo quy đnh. Thc hiện chế độ theo dõi thông tin trên mng hng ngày để kịp thời tiếp nhận chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Trường, trao đổi thông tin công tác với các đơn v trong quan kịp thời cập nhật thông tin liên quan.

5.    Chấp hành sự chỉ đạo, phân công nhim vụ của Trưởng đơn vị cấp phó phụ trách phn việc của đơn vị đã đưc Trưởng đơn vị phân công phụ trách (đối với đơn vị có t chc trc thuộc, thì ngoài việc chấp hành sự chỉ đạo, phân công nhim v ca Trưởng đơn vị, còn phải chấp hành sự phân công thc hiện nhim vụ của Trưởng bộ phận hoặc P trưởng b phận được phân công phụ trách nhiệm vụ đó theo quy đnh ca đơn vị).

6.    Giải quyết công việc đúng thời hạn được giao, đảm bo chất lượng, tuân thủ quy trình xử công việc, đm bảo về nội dung, hình thc, thể thc, trình t, thủ tục ban hành văn bản quyền giữ ý kiến riêng, thể hiện ý kiến đó để Trưng đơn v xem xét, quyết đnh, chịu trách nhim trước Trưởng đơn vị v ng việc được giao chịu trách nhim trước pháp luật khi thi hành nhim vụ.

7.    Giữ mật tài liệu hồ của quan, không được cung cấp tài liệu khi chưa được sự đồng ý của Ban Giám hiu.

8.    Nơi làm việc phải sắp xếp trật tự gọn ng. Sử dụng văn phòng phm tiết kim, hiệu quả và đúng mục đích.

 

9.    CBCNV khi đi ng tác (vắng mặt khỏi quan) từ 01 ngày tr lên theo sự phân công của

 

Trường phải báo cáo với Trưởng đơn vị và Phòng Tổ chc Hành chính.

 

10. CBCNV khi nghỉ vì lý do nhân (ngh phép, nghỉ m, …) từ 01 ngày trở lên phải gi đơn xin phép cho lãnh đạo đơn vị và Phòng Tổ chc Hành chính ít nht trước một ngày, trừ trường hợp không thể lường trước đưc. CBCNV chỉ được nghỉ làm việc khi đơn xin phép đã được nh đạo đồng ý; nếu do công việc chưa được sự đồng ý ca cán bộ ph trách trc tiếp thì không được tự ý ngh.

11. Người đng đầu đơn vị chc năng của Trường khi đi ng tác (vắng mặt khỏi cơ quan) hoặc nghỉ từ 01 ngày làm việc trở lên phải báo cáo xin phép Ban giám hiệu. Sau khi được đồng ý phải thông báo cho phòng Tổ chc Hành chính làm giy y quyn cho cấp p để điều hành, giải quyết các công việc của đơn vị. Người được y quyn chịu trách nhim trước người đng đầu đơn vị, trước Hiu trưởng trước pháp luật về mọi hoạt đng của đơn vị trong thi gian được y quyn.

12. Trưởng đơn vị thuộc Trường phi thc hiện đy đ chế độ thông tin, báo cáo Ban Giám hiệu theo quy định. Báo cáo quý, báo cáo năm, báo cáo đánh giá kết quả thc hiện nhim vụ chỉ đạo ca Hiu trưởng lĩnh vc ph trách theo m học phải thông qua Hiệu trưởng hoặc P Hiu trưởng phụ trách.

13. Không mang tài sản công ra ngoài cơ quan, không tự ý di chuyển tài sản trang thiết bị ra khỏi phòng khi chưa được Trưởng đơn vị đồng ý Phòng Qun trị thiết bị phê duyệt.

 

 

III.      ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, NGHIÊN CỨU VIÊN

 

Giảng viên, nghiên cu viên ngoài nhng quy định tại mc I, II ca bản Nội quy này còn

 

nghĩa vụ tuân th các quy định sau:

 

1.    Giảng viên của Trưng thc hiện hoạt động giảng dy, nghiên cu khoa hc, hot động chuyên môn theo quy chế của Bộ GD&ĐT (theo quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT) quy định của Trưng, cũng như không quyn từ chối công tác giảng dy trong trưng hợp tổng số tiết qui đổi/năm chưa gấp 02 lần s tiết chuẩn.

2.    Nghiên cu viên nhim vụ chính tiến hành công tác nghiên cu khoa học phát triển công nghệ; thc hiện hoặc chủ trì tổ chc thc hiện nhim vụ nghiên cu ng dụng tại các tổ chc nghiên cu phát triển.

 

3.    Nghiên cu viên trách nhim tham gia vào hoạt động giảng dy tại các khoa, bộ môn (khi các đơn vị này nhu cầu) nhưng tổng s thời gian tham gia giảng dy trong gi hành chính của tất cả các hệ đào tạo không vượt q thời gian quy định dành cho CBCNV theo Quy chế chi tiêu ni bộ của Trường.

4.    Giảng viên, nghiên cu viên có nghĩa v thc hiện các ng việc chung của đơn vị (ngoài việc giảng dy, nghiên cu khoa học) do Trưởng đơn vị phân công. Trong trường hợp, nếu thy có do chính đáng để không nhn phân công, giảng viên, nghiên cu viên cần báo cáo lên Ban Giám hiệu để xem xét và giải quyết.

 

 

IV.      ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN BẢO V QUAN

 

Nhân viên bảo vệ ngoài nhng quy định ti mục I, II của bản Nội quy này còn nghĩa vụ tuân thủ các quy đnh sau:

1.    Trc 24/24 giờ ng ngày, không được nhờ người ngoài trc thay. Trường hp đặc biệt cần người thay phải báo cáo cho Trưởng ban Quản lý cơ sở và Tổ trưng Tổ bảo vệ biết điều người thay thế.

2.    nhim vụ đóng mở cổng, kim soát giy tờ, hàng hóa, tài sản ra vào quan, nếu phát hiện hoặc nghi ngờ vi phm, bảo vệ quyn tm giữ báo cáo vi thủ trưng trc tiếp xin ý kiến giải quyết và hướng dẫn khách, nhc nhở mọi người thc hiện nội quy quan đề ra.

3.    Kim tra giy tờ tùy thân của khách đến liên hệ công tác trách nhim hướng dẫn khách theo yêu cầu công c. Không cho phép người ngoài vào Trường thc hiện các hoạt động quảng cáo, quay phim, chụp nh khi chưa có sự đồng ý ca Ban giám hiu.

4.    Thường xuyên tuần tra, canh gác để phát hiện kịp thời nhng hành đng xâm phm đến tài sản quan. Khi hiện tượng bất thường, không an toàn xy ra phải bảo vệ hiện trường, báo cáo kịp thời cho cp trên công an đa phương giải quyết.

5.    Hướng dẫn mọi người để ô tô, xe máy, xe đạp gọn gàng, ngăn np đúng nơi quy định.

 

6.    Thc hiện nghm túc chế độ nhận bàn giao ca (có sổ ghi chép rõ ràng).

 

 

V.        ĐỐI VỚI SINH VIÊN

 

Sinh viên ngoài nhng quy đnh chung tại mc I của bản Nội quy này còn có nghĩa vụ tuân thủ các quy định sau:

 

1.    Sinh viên phải đeo thẻ sinh viên khi đến Trưng.

 

2.    Thc hiện nghiêm túc giờ giấc học tập theo quy đnh. Không đi học muộn, bỏ tiết, bỏ học, nói chuyện riêng, làm việc riêng, sử dụng điện thoại trong giờ hc. Không đưa bạn bè, người nhà các đối tượng lạ vào lớp khuôn viên Trường.

3.    Lễ phép với các Thy, giáo, CBCNV Trưng.

 

4.    Thc hiện đúng quy chế/quy định sinh viên do Trường ban hành.

 

 

VI.      TỔ CHC THC HIỆN

 

Nội quy hiệu lc thi hành kể từ ngày quyết định ban nh. Tất cả CBCNV, sinh viên, khách đến liên hệ công tác có trách nhim thc hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Nếu vi phm nội quy sẽ bị xử theo các quy đnh hiện hành của Nhà trường Nhà nưc. Trong quá trình thc hiện, nội quy này th được sa đổi, bổ sung theo quyết định của Hiệu trưởng

HIỆU

TRƯỞNG (đã ký)

 

 

         Dương Anh Đức