Skip to content Skip to navigation

[BHTN] Quy trình bồi thường, giải quyết Bảo hiểm tai nạn sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên hướng dẫn sinh viên thực hiện Quy trình bồi thường BHTN như sau:

Bước 1: Sinh viên chuẩn bị đầy đủ tất cả các hóa đơn, viện phí (VAT), phiếu chỉnh định, giấy ra viện, hình ảnh X-Quang (nếu có), phiếu tiêm ngừa....

Bước 2: Sinh viên liên hệ Phòng Công tác Sinh viên để làm hồ sơ bồi thường BHTN.

Bước 3: Phòng Công tác Sinh viên tiếp nhận và chuyển hồ sơ lên qua Công ty Bảo hiểm PVI Đông Nam Bộ.

Bước 4: Công ty bảo hiểm PVI giải quyết hồ sơ và chuyển tiền bồi thường cho sinh viên qua số tài khoản SV cung cấp.