Skip to content Skip to navigation

Văn bản liên quan đến chế độ chính sách miễn giảm, học phí theo Nghị định 86/2015 - HẾT HIỆU LỰC

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn giảm, học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021: Download

- Nghị định 86/2015/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến 2020-2021: Download