Skip to content Skip to navigation

Quyết định quy định vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn

Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn (căn cứ xét miễn, giảm học phí cho SV là người dân tộc thiểu số rất ít người) được quy định tại các Quyết định sau đây:

Quyết định số 106/2004/QĐ-TTg ngày 11/6/2004;

Quyết định 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006;

Quyết định 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007;

Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06/9/2007; Danh sách ban hành kèm theo QĐ số 05/2007/QĐ-TTg;

Quyết định 69/2008/QĐ-TTg ngày 28/5/2008;

Quyết định 1105/QĐ-TTg ngày 28/7/2009;

Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/01/2008;

Quyết định 325/QĐ-UBDT ngày 19/10/2009.