Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời gian hoàn trả tiền MGHP, TCXH, Hỗ trợ CPHT SV KT, DTTS - Học kỳ 2 năm học 2022-2023

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về việc nhận tiền Miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ sinh viên khuyết tật, sinh viên dân tộc thiểu số -  Học kỳ 2 năm học 2022-2023 và học kỳ 2 như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

1.1. Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023 (đợt 1, đợt 2) => Đã chuyển khoản đợt 2, còn đợt 1 do SV cung cấp sai số tài khoản (19521135, 19521136, 19521403, 20521230), phải làm lại hồ sơ chứng từ nên chưa chuyển khoản cho sinh viên

1.2. Sinh viên được nhận trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học 2022-2023 => SV nhận trực tiếp theo thông báo.

1.3. Sinh viên khuyết tật được hỗ trợ chính sách học bổng và chi phí mua đồ dùng học tập học kỳ 2 năm học 2022-2023 => SV nhận trực tiếp theo thông báo.

1.4. Sinh viên dân tộc thiểu số được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2022-2023 => Chưa chuyển khoản do SV cung cấp sai số tài khoản (21522105) phải làm lại hồ sơ chứng từ nên chưa chuyển khoản cho sinh viên.

=> Sinh viên xem tại link sau:

Đợt 1 https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/quyet-dinh-mien-giam-hoc-phi-hk2-nam-ho...

Đợt 2 https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/quyet-dinh-che-do-chinh-sach-hk2-nam-ho...

Riêng 

2. Thời gian và địa điểm nhận tiền:

2.1. Thời gian: Từ 9 giờ ngày 27/6/2023 đến 15 giờ 30 ngày 30/6/2023. 

- Sáng: Từ 09 giờ 00 đến 11 giờ 30

- Chiều: Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 30

2.2. Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Tài chính (A.111, Gặp cô Bích Thủy)

Lưu ý: Sinh viên mang theo thẻ sinh viên và căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân.