Skip to content Skip to navigation

Quyết định chế độ chính sách HK2 năm học 2022-2023

Phòng Công tác Sinh viên thông báo các Quyết định chế độ chính sách học kỳ 2 năm học 2022-2023

Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí, học kỳ 2 - đợt 2 năm học 2022-2023.

Danh sách sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội, học kỳ 2 năm học 2022-2023.

Danh sách sinh viên được hưởng chế độ học bổng và chi phí mua đồ dùng học tập dành cho sinh viên khuyết tật, học kỳ 2 năm học 2022-2023.

Danh sách sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập dành cho sinh viên dân tộc thiểu số, học kỳ 2 năm học 2022-2023.

Sinh viên xem danh sách chi tiết đính kèm