Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận tiền MGHP, TCXH, Hỗ trợ chi phí học tập

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về việc nhận tiền Miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, sinh viên dân tộc thiểu số -  Học kỳ 1 năm học 2022-2023 của Khóa 2019, 2020, 2021 như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

1.1. Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023

1.2. Sinh viên được nhận trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2022-2023 

1.3. Sinh viên dân tộc thiểu số được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023

=> Sinh viên xem Quyết định HK1 tại https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/quyet-dinh-8458468472022-che-do-chinh-s...

2. Thời gian và địa điểm nhận tiền:

2.1. Thời gian: Từ ngày 23/11/2022 đến 15 giờ 30 ngày 30/11/2022. 

- Sáng: Từ 09 giờ 00 đến 11 giờ 30

- Chiều: Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 30

2.2. Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Tài chính (A.111, Gặp cô Bích Thủy)

Lưu ý: Sinh viên mang theo thẻ sinh viên và chứng minh nhân dân.