Skip to content Skip to navigation

Quyết định 845,846,847/2022 - Chế độ chính sách HK1 năm học 2022-2023 - KHÓA 2019, KHÓA 2020, KHÓA 2021

Phòng Công tác Sinh viên thông báo các Quyết định chế độ chính sách học kỳ 1 năm học 2022-2023 của Khóa 2019, Khóa 2020, Khóa 2021.

- Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023,

- Danh sách sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2022-2023,

- Danh sách sinh viên dân tộc thiểu số được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023.

Sinh viên xem các Quyết định đính kèm.