Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả xét Học bổng UIT Global tháng 4-4/2022

Phòng CTSV thông báo kết quả xét học bổng UIT Global tháng 4 và tháng 5 năm 2022
Danh sách báo gồm các sinh viên có chứng chỉ được xác nhận từ 25/03-30/05
Sinh viên lưu ý kiểm tra và phản hồi sai sót đến 03/06/2022
Sinh viên chú ý cập nhật Tài khoản ngân hàng trong lý lịch sinh viên để được nhận học bổng
Danh sách xem và phản hồi tại: https://forum.uit.edu.vn/node/557518

Thông tin học bổng UIT Global: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/hoc-bong-uit-global