Skip to content Skip to navigation

Thông báo giữ xe của giảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên sau 18 giờ

Chào các bạn sinh viên, 

Trường vừa ban hành thông báo giữ xe của giảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên sau 18 giờ. Phòng CTSV đề nghị tất cả các bạn sinh viên chú ý và chấp hành đúng theo thông báo. 

File đính kèm: