Skip to content Skip to navigation

Thông báo Danh sách dự kiến nhận các loại học bổng HK2 2022-2023

Chào các bạn
Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách sự kiến nhận các loại học bổng theo từng nội dung đính kèm sau

1) Học bổng Tài năng HK2 2022-2023

- Đối tượng: Sinh viên chính thức của các lớp tài năng.

- Mức học bổng: 1.000.000đ/tháng * 5 tháng 

Danh sách dự kiến nhận học bổng Tài năng

2) Học bổng Tuyển sinh HK2 2022-2023

- Đối tượng: Sinh viên đã có quyết định học bổng tuyển sinh đầu vào và thỏa điều kiện duy trì của học bổng

- Mức học bổng: theo suất học bổng tuyển sinh của từng năm.

- Nếu sinh viên đồng thời được nhận HB Tuyến sinh và HB Khuyến khích học tập sẽ được xét nhận một học bổng cao nhất.

- Danh sách dự kiến nhận học bổng: https://link.uit.edu.vn/TS-HK1-22-23

- Lưu ý: Các bạn Khóa 2019 nhận học bổng học kỳ này là đợt cuối cùng

3) Học bổng Khuyến khích Học tập, Học bổng CLC-CTTT HK1 2022-2023

- Đối tượng: Sinh viên thỏađiều kiện nhận học bổng theo qui định << Xem tại đây>>

- Mức học bổng: theo học phí HK 1 2022-2023 ( Sau khi điều chỉnh)

- Nếu sinh viên đồng thời được nhận HB KKHT, HB CLC-CTTT sẽ được xét nhận một học bổng cao nhất.

- Danh sách dự kiến nhận HB KKHT, HB CLC-CTTT: https://link.uit.edu.vn/KKHT1-22-23

Sinh viên kiếm tra và cập nhật số tài khoản ngân hàng trong lý lịch sinh viên để nhận học bổng

Các vấn đề thắc mắc sinh viên trao đổi tại forum: https://forum.uit.edu.vn/node/564190