Skip to content Skip to navigation

Luật Giáo dục Đại học

Luật Giáo dục Đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/06/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013
Tập tin đính kèm: Luat GD 2012.doc