Skip to content Skip to navigation

Nghị định 81/2021 ngày 27/8/2021 của Chính phủ

Phòng Công tác Sinh viên thông báo Nghị định 81/2021 ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Sinh viên xem file chi tiết đính kèm

 

File đính kèm: