Skip to content Skip to navigation

Kiểm tra danh sách nộp hồ sơ chế độ chính sách HK1 năm học 2023-2024 - CẬP NHẬT

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên nộp hồ sơ chế độ chính sách học kỳ 1 năm học 2023-2024 (đợt 2) như sau:

Sinh viên kiểm tra các thông tin: đối tượng, MSSV, cột ghi chú.

Sinh viên bổ sung hồ sơ còn thiếu về Phòng CTSV (A.101). Hạn chót bổ sung hồ sơ cũng như phản hồi những sai sót: 15 giờ ngày 05/12/2023.

Sinh viên phản hồi, trao đổi thắc mắc tại https://forum.uit.edu.vn/node/563771

Sau thời gian trên nếu sinh viên không phản hồi, bổ sung đầy đủ hồ sơ xem như sinh viên từ chối quyền lợi và chấp nhận thông tin mà Phòng CTSV công bố.
MIỄN GIẢM HỌC PHÍ        
STT MSSV Họ tên Lớp Đối tượng Các loại giấy sv phải nộp Ghi chú
1 21522066 Hoàng Văn Hiệp CNTT2021 Sinh viên là DTTS thuộc hộ nghèo/
hộ cận nghèo
Đơn đề nghị;
Bản sao trích lục Giấy khai sinh: dân tộc Tày;
Giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo 2023;
Đơn cam kết.
Đủ hồ sơ
2 22520507 Lê Nguyễn Hưng KHMT2022.2 Cha (mẹ) bị TNLĐ/TNNN Đơn đề nghị;
Bản sao trích lục Giấy khai sinh;
Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng;
Đơn cam kết.
Đủ hồ sơ
3 23520023 Nguyễn Xuân An KHMT2023.1 Con thương binh Đơn đề nghị;
Bản sao trích lục Giấy khai sinh
Sổ hộ khẩu có công chứng
Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng thân nhân người có công với CM
Đơn cam kết
Đủ hồ sơ
4 23520080 Trần Thị Ngọc Anh TMĐT2023.1 Sinh viên khuyết tật Đơn đề nghị MGHP;
Bản sao chứng thực Giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã cấp
Giấy cam kết.
Đủ hồ sơ
5 23520217 Nguyễn Dương Đại TMĐT2023.1 Con thương binh Đơn đề nghị;
Bản sao trích lục Giấy khai sinh
Sổ hộ khẩu có công chứng
Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng thân nhân người có công với CM
Đơn cam kết
Đủ hồ sơ
6 23520254 Ngô Tiến Đạt KTMT2023.1 Cha (mẹ) bị TNLĐ/TNNN Đơn đề nghị;
Bản sao trích lục Giấy khai sinh;
Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng;
Đơn cam kết.
Đủ hồ sơ
7 23520287 Trần Ngọc Điểm HTTT2023.1 Sinh viên là DTTS ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo Đơn đề nghị;
Bản sao trích lục Giấy khai sinh: dân tộc Hán
Giấy xác nhận thông tin cư trú;
Đơn cam kết.
Đủ hồ sơ
Xã Quảng Khê theo quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 (xã thuộc khu vực III)
8 23520294 Phùng Quốc Đoàn CNTT2023.1 Sinh viên cử tuyển theo Quyết định số 05/QĐ-HĐTS ngày 22/8/2023 Đơn đề nghị Đủ hồ sơ
9 23520359 Vũ Đại Dương KTMT2023.1 Cha (mẹ) bị TNLĐ/TNNN Đơn đề nghị;
Bản sao trích lục Giấy khai sinh;
Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng;
Đơn cam kết.
Không đủ điều kiện, sinh viên không bổ sung hồ sơ theo quy định
Bổ sung đơn đề nghị MGHP
Bổ sung quyết định xác nhận Ba bị TNLĐ hoặc BNN
10 23520375 Nguyễn Hữu Khánh Duy TTNT2023 Cha (mẹ) bị TNLĐ/TNNN Đơn đề nghị;
Bản sao trích lục Giấy khai sinh;
Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng;
Đơn cam kết.
Đủ hồ sơ
11 23520417 Nguyễn Minh Hải KHMT2023.1 Sinh viên khuyết tật Đơn đề nghị MGHP;
Bản sao chứng thực Giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã cấp
Giấy cam kết.
Đủ hồ sơ
12 23520463 Nguyễn Thị Thanh Hiền HTTT2023.1 Cha (mẹ) bị TNLĐ/TNNN Đơn đề nghị;
Bản sao trích lục Giấy khai sinh;
Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng;
Đơn cam kết.
Đủ hồ sơ
13 23520500 Phạm Kim Ngân Hmŏk TMĐT2023.1 Sinh viên cử tuyển theo Quyết định số 05/QĐ-HĐTS ngày 22/8/2023 Đơn đề nghị Đủ hồ sơ
14 23520661 Tô Hữu Huỳnh HTTT2023.1 Sinh viên là DTTS ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo Đơn đề nghị;
Bản sao trích lục Giấy khai sinh: dân tộc Nùng
Giấy xác nhận thông tin cư trú;
Đơn cam kết.
Đủ hồ sơ
Xã Ea Dăh theo quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 (xã thuộc khu vực III)
15 23520710 Thiên Phúc Khang CNTT2023.1 Sinh viên cử tuyển theo Quyết định số 05/QĐ-HĐTS ngày 22/8/2023 Đơn đề nghị Đủ hồ sơ
16 23520874 Hán Dương Long CNTT2023.1 Sinh viên cử tuyển theo Quyết định số 05/QĐ-HĐTS ngày 22/8/2023 Đơn đề nghị Đủ hồ sơ
17 23520877 Lê Bảo Long TTNT2023 Cha (mẹ) bị TNLĐ/TNNN Đơn đề nghị;
Bản sao trích lục Giấy khai sinh;
Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng;
Đơn cam kết.
Đủ hồ sơ
18 23520966 Thạch Via Sa Na KTMT2023.2 Sinh viên là DTTS ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo Đơn đề nghị;
Bản sao trích lục Giấy khai sinh: dân tộc Khmer
Giấy xác nhận thông tin cư trú;
Đơn cam kết.
Đủ hồ sơ
Xã Ngũ Lạc theo quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 (xã thuộc khu vực III)
19 23520992 Lê Ngọc Phương Nga CNNB2023.2 Con thương binh Đơn đề nghị;
Bản sao trích lục Giấy khai sinh
Sổ hộ khẩu có công chứng
Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng thân nhân người có công với CM
Đơn cam kết
Đủ hồ sơ
20 23521131 Trần Thị Hoàng Nhung CNNB2023.2 Con thương binh Đơn đề nghị;
Bản sao trích lục Giấy khai sinh
Sổ hộ khẩu có công chứng
Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng thân nhân người có công với CM
Đơn cam kết
Đủ hồ sơ
21 23521152 Đặng Dương Phi TTNT2023 Sinh viên cử tuyển theo Quyết định số 05/QĐ-HĐTS ngày 22/8/2023 Đơn đề nghị Đủ hồ sơ
22 23521234 Nguyễn Huy Phước KHTN2023 Con thương binh Đơn đề nghị;
Bản sao trích lục Giấy khai sinh
Sổ hộ khẩu có công chứng
Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng thân nhân người có công với CM
Đơn cam kết
Đủ hồ sơ
23 23521332 Đỗ Như Quỳnh TMĐT2023.2 Sinh viên là DTTS ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo Đơn đề nghị;
Bản sao trích lục Giấy khai sinh: dân tộc Khmer
Giấy xác nhận thông tin cư trú;
Đơn cam kết.
Đủ hồ sơ
Xã Phú Mỹ theo quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 (xã thuộc khu vực III)
24 23521339 Hoàng Đình Sáng KTMT2023.2 Cha (mẹ) bị TNLĐ/TNNN Đơn đề nghị;
Bản sao trích lục Giấy khai sinh;
Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng;
Đơn cam kết.
Không đủ điều kiện do sinh viên chưa bổ sung hồ sơ
Bổ sung quyết định xác nhận Mẹ bị TNLĐ hoặc BNN
25 23521420 Đinh Phan Quốc Thắng KTPM2023.3 Sinh viên là DTTS ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo Đơn đề nghị;
Bản sao trích lục Giấy khai sinh: dân tộc Nùng
Giấy xác nhận thông tin cư trú;
Đơn cam kết.
Đủ hồ sơ
Làng Dung Rơ thuộc thôn/bản đặc biệt khó khăn theo các quyết định  612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021
26 23521521 Sơn Ngọc Thone KTPM2023.3 Sinh viên cử tuyển theo Quyết định số 05/QĐ-HĐTS ngày 22/8/2023 Đơn đề nghị Đủ hồ sơ
27 23521566 Tou Prong Ma Tiêm CNTT2023.2 Sinh viên là DTTS ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo Đơn đề nghị;
Bản sao trích lục Giấy khai sinh: dân tộc Chu ru
Giấy xác nhận thông tin cư trú;
Đơn cam kết.
Không đủ điều kiện do không đúng đối tượng
Xã Tà Năng không thuộc KV III, không thuộc thôn/bản đặc biệt khó khăn theo các quyết định 861, 612
28 23521686 Phú Nữ Quốc Trung CNTT2023.2 Sinh viên cử tuyển theo Quyết định số 05/QĐ-HĐTS ngày 22/8/2023 Đơn đề nghị Đủ hồ sơ
29 23521737 Cao Đăng Tùng KTMT2023.2 Con thương binh Đơn đề nghị;
Bản sao trích lục Giấy khai sinh
Sổ hộ khẩu có công chứng
Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng thân nhân người có công với CM
Đơn cam kết
Đủ hồ sơ
30 23521741 Mô Văn Tùng CNTT2023.2 Sinh viên là DTTS ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo Đơn đề nghị;
Bản sao trích lục Giấy khai sinh: dân tộc Mường
Giấy xác nhận thông tin cư trú;
Đơn cam kết.
Không đủ điều kiện do không đúng đối tượng
Thị trấn Buôn Trấp không thuộc KV III, không thuộc thôn/bản đặc biệt khó khăn theo các quyết định 861, 612
31 23521767 Siêm Phi Va KTPM2023.3 Sinh viên cử tuyển theo Quyết định số 05/QĐ-HĐTS ngày 22/8/2023 Đơn đề nghị Đủ hồ sơ
32 23521189 Triệu Đại Phú KTPM2023.2 Sinh viên là DTTS ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo Đơn đề nghị;
Bản sao trích lục Giấy khai sinh: dân tộc Nùng
Giấy xác nhận thông tin cư trú;
Đơn cam kết.
Đủ hồ sơ
Xã Ea Wer theo quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 (xã thuộc khu vực III)
TRỢ CẤP XÃ HỘI 
STT MSSV Họ tên Lớp Đối tượng Các loại giấy sv phải nộp Ghi chú
1 21520578 Nguyễn Thị Vân Anh CNTT2021 Sinh viên thuộc diện nghèo vượt khó học tập Đơn xin nhận TCXH
Sổ hộ nghèo năm 2023
Bảng điểm học kỳ HK2 (8.05)
Bảng ĐRL sinh viên HK2 (88)
Đủ hồ sơ
2 21522443 Lường Đại Phát KHNT2021 Sinh viên là dân tộc ít người thường trú trên 3 năm tại vùng cao Đơn xin nhận TCXH
Bản sao trích lục Giấy khai sinh: dân tộc Hoa
Đơn xác nhận thường trú ở vùng cao
Sổ hộ khẩu
Đủ hồ sơ
3 21522775 Phạm Thanh Tường KTPM2021 Sinh viên thuộc diện nghèo vượt khó học tập Đơn xin nhận TCXH
Sổ hộ nghèo năm 2023
Bảng điểm học kỳ HK2 (8.64)
Bảng ĐRL sinh viên HK2 (100)
Đủ hồ sơ
4 22520746 Trần Đồng Trúc Lam KTMT2022.2 Sinh viên thuộc diện nghèo vượt khó học tập Đơn xin nhận TCXH
Sổ hộ nghèo năm 2023
Bảng điểm học kỳ HK2 (8.38)
Bảng ĐRL sinh viên HK2 (91)
Đủ hồ sơ
5 22521417 Nguyễn Trịnh Vĩnh Thịnh KTPM2022.3 Sinh viên thuộc diện nghèo vượt khó học tập Đơn xin nhận TCXH
Sổ hộ nghèo năm 2023
Bảng điểm học kỳ HK2 (8.83)
Bảng ĐRL sinh viên HK2 (100)
Đủ hồ sơ
6 23520500 Phạm Kim Ngân Hmŏk TMĐT2023.1 Sinh viên là dân tộc ít người thường trú trên 3 năm tại vùng cao Đơn xin nhận TCXH
Bản sao trích lục Giấy khai sinh: dân tộc Ê đê
Đơn xác nhận thường trú ở vùng cao
Sổ hộ khẩu
Đủ hồ sơ
7 23520609 Lâm Quang Huy TTNT2023 Sinh viên là dân tộc ít người thường trú trên 3 năm tại vùng cao Đơn xin nhận TCXH
Bản sao trích lục Giấy khai sinh: dân tộc Nùng
Đơn xác nhận thường trú ở vùng cao
Sổ hộ khẩu
Đủ hồ sơ
8 23521112 Nguyễn Thị Yến Nhi CNNB2023.2 Sinh viên thuộc diện nghèo vượt khó học tập Đơn xin nhận TCXH
Sổ hộ nghèo 2023
Học bạ THPT (HL: giỏi, HK: giỏi)
Đủ hồ sơ
HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA PHƯƠNG TIÊN, ĐỒ DÙNG HỌC TẬP DÀNH SINH VIÊN KHUYẾT TẬT THUỘC HỘ NGHÈO/CẬN NGHÈO
STT MSSV Họ tên Lớp Đối tượng Các loại giấy sv phải nộp Ghi chú
1 20521190 Lê Quang Đông HTTT2020 Sinh viên khuyết tật Đơn đề nghị
Bản sao chứng thực khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp, khuyết tật vận động, đặc biệt nặng
Giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo 2021
Đủ hồ sơ
HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP CHO SV DÂN TỘC THIỂU SỐ THUỘC HỘ NGHÈO/CẬN NGHÈO  
STT MSSV Họ tên Lớp Đối tượng Các loại giấy sv phải nộp Ghi chú
1 20520864 Huỳnh Hoàng Vũ KHTN2020 SV DTTT hộ nghèo/hộ cận nghèo Đơn đề nghị hỗ trợ CPHT
GCN hộ cận nghèo 2023
Giấy khai sinh, dân tộc Hoa
Đủ hồ sơ
2 20521529 Hà Văn Linh KHMT2020 SV DTTT hộ nghèo/hộ cận nghèo Đơn đề nghị hỗ trợ CPHT
GCN hộ nghèo 2023
Giấy khai sinh, dân tộc Nùng
Đủ hồ sơ
3 21521894 Ma Văn Chương CNTT2021 SV DTTT hộ nghèo/hộ cận nghèo Đơn đề nghị hỗ trợ CPHT
GCN hộ cận nghèo 2023
Giấy khai sinh, dân tộc Mông
Đủ hồ sơ
4 21522105 Nông Hồng Hoạt MTCL2021 SV DTTT hộ nghèo/hộ cận nghèo Đơn đề nghị hỗ trợ CPHT
GCN cận nghèo 2023
Giấy khai sinh, dân tộc Tày
Đủ hồ sơ
5 21522244 Hà Đinh Kiên CNTT2021 SV DTTT hộ nghèo/hộ cận nghèo Đơn đề nghị hỗ trợ CPHT
GCN cận nghèo 2023
Giấy khai sinh, dân tộc Tày
Đủ hồ sơ
6 21522548 Ma Seo Sầu CNTT2021 SV DTTT hộ nghèo/hộ cận nghèo Đơn đề nghị hỗ trợ CPHT
GCN hộ nghèo 2023
Giấy khai sinh, dân tộc Mông
Đủ hồ sơ
7 22520318 Lương Văn Duy KHMT2022.1 SV DTTT hộ nghèo/hộ cận nghèo Đơn đề nghị hỗ trợ CPHT
GCN hộ cận nghèo 2023
Giấy khai sinh, dân tộc Thái
Đủ hồ sơ
8 22521097 Chí Nhịt Phú CNTT2022.2 SV DTTT hộ nghèo/hộ cận nghèo Đơn đề nghị hỗ trợ CPHT
GCN hộ cận nghèo 2023
Giấy khai sinh, dân tộc Hoa
Đủ hồ sơ
9 22521267 Dương Văn Súa HTTT2022.2 SV DTTT hộ nghèo/hộ cận nghèo Đơn đề nghị hỗ trợ CPHT
GCN hộ nghèo 2023
Giấy khai sinh, dân tộc Mông
Không đủ điều kiện do sinh viên chưa bổ sung hồ sơ
Bổ sung bảo sao y giấy khai sinh có chứng thực
10 22521615 Triệu Minh Tuấn KTPM2022.3 SV DTTT hộ nghèo/hộ cận nghèo Đơn đề nghị hỗ trợ CPHT
GCN hộ nghèo 2023
Giấy khai sinh, dân tộc Nùng
Đủ hồ sơ