Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn gia hạn học phí

Sinh viên lưu ý khi làm đơn gia hạn học phí:

Bước 1: Đơn xin gia hạn học phí phải có xác nhận của gia đình, xác nhận của chính quyền địa phương.

Bước 2: Làm đơn gia hạn học phí ( mẫu của trường )

Bước 3: Kèm 2 mẫu đơn ( đơn gia hạn học phí có xác nhận địa phương, đơn gia hạn học phí của trường) nộp cho thư ký khoa trong thời gian sớm nhất.

Bước 4: Văn phòng khoa sẽ tổng hợp và cho ý kiến gửi về phòng CTSV

Bước 5: Phòng CTSV sẽ tổng hợp, cho ý kiến và trình Ban Giám hiệu xem xét.

Bước 6: Phòng CTSV sẽ công bố danh sách sinh viên được gia hạn học phí và sẽ chuyển dữ liệu về phòng KHTC.

 


Tập tin đính kèm: Mau don gia han HP (MGHP).doc