Skip to content Skip to navigation

Cảnh báo về tình trạng giả mạo/nhân danh các đơn vị trong Trường

Thân gởi các bạn sinh viên!

Hiện nay, một số bạn sinh viên nhận được email có nội dung như sau:

Qua xác minh, đây là email mạo danh Phòng Đào tạo Đại học. Hiện không có phòng ban nào trong Trường gửi email thông báo như trên.

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến các bạn SV được biết và lưu ý các điểm sau:

- Tất cả các thông báo dạng như trên sẽ được thông tin trên website của Trường (có đuôi là "uit.edu.vn") hoặc trên forum. Email gửi đến sinh viên (nếu có) sẽ dẫn lại link từ website hoặc forum.

- Các email được gửi từ Trường sẽ là email có đuôi "@uit.edu.vn

- Nếu phát hiện email có nội dụng nghi ngờ mạo danh, các bạn thông tin đến Phòng CTSV ngay qua ctsv@uit.edu.vn.

Trân trọng!