Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên Khóa 2022 chưa hoàn thành hồ sơ nhập học

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên chưa hoàn thành hồ sơ nhập học.

Sinh viên nhanh chóng bổ sung hồ sơ giấy cũng như cập nhật hồ sơ online, hồ sơ sức khỏe. Sinh viên kiểm tra hồ sơ nào Chưa hoàn thành theo danh sách kèm theo và nhanh chóng bổ sung.

Sinh viên bổ sung hồ sơ thiếu trước 16 giờ 30 ngày 03/11/2022. Hồ sơ giấy sinh viên nộp trực tiếp tại Phòng CTSV (A.101).

Sau thời gian trên nếu sinh viên chưa hoàn thành hồ sơ nhập học sẽ xử lý theo quy định.


STT MASV HOTEN T.T HS Giấy T.T HS Online T.T HS Sức khoẻ
1 22520020 Nguyễn Duy Ân Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
2 22520029 Trần Bình An Hoàn thành Chưa hoàn thành Chưa hoàn thành
3 22520032 Trịnh Hoàng An Chưa hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành
4 22520035 Võ Đức Phước An Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
5 22520055 Nguyễn Khánh Tuấn Anh Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
6 22520067 Phạm Đức Anh Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
7 22520069 Phạm Nguyên Anh Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
8 22520091 Nguyễn Hoàng Bách Hoàn thành Chưa hoàn thành Chưa hoàn thành
9 22520105 Lê Trần Gia Bảo Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
10 22520109 Nguyễn Gia Bảo Chưa hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành
11 22520118 Trần Gia Bảo Hoàn thành Chưa hoàn thành Chưa hoàn thành
12 22520153 Trần Khánh Chi Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
13 22520176 Nguyễn Mạnh Cường Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
14 22520202 Dương Đình Phương Dao Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
15 22520209 Dương Thế Đạt Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
16 22520210 Hoàng Tiến Đạt Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
17 22520219 Nguyễn Phúc Đạt Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
18 22520222 Nguyễn Tấn Đạt Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
19 22520228 Nguyễn Vĩnh Đạt Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
20 22520238 Trần Thế Đạt Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
21 22520243 Ya Đạt Hoàn thành Chưa hoàn thành Chưa hoàn thành
22 22520256 Lê Thế Đoàn Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
23 22520261 Nguyễn Ngọc Du Chưa hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
24 22520266 Hà Minh Đức Hoàn thành Chưa hoàn thành Chưa hoàn thành
25 22520269 Nguyễn Duy Đức Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
26 22520274 Nguyễn Xuân Việt Đức Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
27 22520288 Nguyễn Thị Mỹ Dung Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
28 22520292 Trần Quang Dũng Hoàn thành Chưa hoàn thành Chưa hoàn thành
29 22520293 Trần Trí Dũng Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
30 22520297 Lê Minh Dương Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
31 22520302 Mai Dương Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
32 22520309 Phạm Hải Dương Chưa nộp hồ sơ Chưa hoàn thành Hoàn thành
33 22520316 Lê Thanh Duy Chưa hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành
34 22520323 Nguyễn Bảo Duy Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
35 22520327 Nguyễn Hoàng Duy Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
36 22520335 Nguyễn Trung Duy Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
37 22520371 Nguyễn Quốc Hà Chưa hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành
38 22520385 Lý Chí Hải Chưa hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành
39 22520401 Nguyễn Phan Anh Hào Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
40 22520441 Nguyễn Phúc Hiếu Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
41 22520445 Trần Minh Hiếu Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
42 22520452 Nguyễn Hoàng Hiệp Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
43 22520467 Nguyễn Duy Hoàng Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
44 22520485 Đỗ Huy Hoàng Hoàn thành Chưa hoàn thành Chưa hoàn thành
45 22520523 Phan Trần Tiến Hưng Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
46 22520530 Hoàng Thị Thu Hường Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
47 22520539 Đoàn Quang Huy Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
48 22520551 Lương Ngọc Huy Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
49 22520557 Nguyễn Anh Huy Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
50 22520561 Nguyễn Kim Phương Huy Hoàn thành Chưa hoàn thành Chưa hoàn thành
51 22520576 Trần Minh Huy Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
52 22520588 Bùi Thanh Huyền Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
53 22520596 Lê Minh Kha Hoàn thành Chưa hoàn thành Chưa hoàn thành
54 22520602 Huỳnh Quang Khải Chưa hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành
55 22520610 Dương Hiển Gia Khang Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
56 22520620 Nguyễn Gia Khang Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
57 22520634 Hứa Hồng Khanh Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
58 22520638 Lê Trần Quốc Khánh Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
59 22520648 Phạm Quang Khánh Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
60 22520650 Phạm Quốc Khánh Hoàn thành Chưa hoàn thành Chưa hoàn thành
61 22520653 Trần Lâm Ngọc Khanh Chưa hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành
62 22520683 Nguyễn Võ Anh Khoa Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
63 22520685 Phạm Đăng Khoa Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
64 22520692 Trần Tuấn Khoa Hoàn thành Chưa hoàn thành Chưa hoàn thành
65 22520702 Trương Duy Khôi Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
66 22520721 Nguyễn Trí Tuấn Kiệt Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
67 22520724 Trần Hoàng Tuấn Kiệt Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
68 22520731 Lê Trần Gia Lạc Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
69 22520742 Phạm Nguyễn Duy Lâm Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
70 22520752 Nguyễn Duy Liêm Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
71 22520753 Nguyễn Thị Kim Liên Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
72 22520765 Lê Viết Lĩnh Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
73 22520770 Nguyễn Phan Khánh Linh Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
74 22520773 Nguyễn Thị Thùy Linh Chưa hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành
75 22520789 Lê Tấn Lộc Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
76 22520802 Trang Thành Lợi Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
77 22520841 Nguyễn Vũ Xuân Mai Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
78 22520844 Nguyễn Đức Minh Mẫn Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
79 22520849 Nguyễn Đức Mạnh Chưa hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
80 22520850 Nguyễn Văn Mạnh Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
81 22520866 Lê Lâm Bảo Minh Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
82 22520867 Lê Ngọc Bảo Minh Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
83 22520879 Nguyễn Văn Nhật Minh Chưa hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành
84 22520922 Nguyễn Văn Nam Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
85 22520924 Danh Nat Chưa hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành
86 22520940 Lê Võ Hoàng Nghi Chưa hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành
87 22520941 Trần Thị Phụng Nghi Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
88 22520953 Hồng Bảo Ngọc Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
89 22520963 Đặng Chí Nguyên Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
90 22520984 Phan Hoàng Nguyên Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
91 22520996 Huỳnh Chí Nhân Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
92 22521007 Trần Thành Nhân Hoàn thành Chưa hoàn thành Chưa hoàn thành
93 22521009 Võ Thanh Nhàn Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
94 22521012 Dương Vi Khắc Nhật Chưa hoàn thành Chưa hoàn thành Chưa hoàn thành
95 22521015 Huỳnh Văn Nhật Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
96 22521023 Phạm Đình Nhật Hoàn thành Chưa hoàn thành Chưa hoàn thành
97 22521043 Trần Đỗ Phương Nhi Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
98 22521054 Nguyễn Thủy Quỳnh Như Chưa hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
99 22521058 Nguyễn Thị Hồng Nhung Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
100 22521075 Nguyễn Thịnh Phát Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
101 22521078 Bùi Nhật Phi Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
102 22521095 Vũ Thanh Phong Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
103 22521111 Đào Thanh Phúc Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
104 22521135 Nguyễn Trần Phúc Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
105 22521138 Phạm Trần Hồng Phúc Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
106 22521174 Đỗ Hoàng Quân Hoàn thành Chưa hoàn thành Chưa hoàn thành
107 22521179 Lê Hoàng Quân Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
108 22521182 Lê Văn Quân Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
109 22521183 Nguyễn Đặng Minh Quan Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
110 22521188 Phạm Phú Minh Quân Hoàn thành Chưa hoàn thành Chưa hoàn thành
111 22521196 Đặng Tấn Quang Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
112 22521201 Ngô Anh Quang Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
113 22521206 Trương Quang Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
114 22521227 Võ Minh Quyền Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
115 22521233 Nguyễn Thị Như Quỳnh Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
116 22521242 Nguyễn Hữu Sang Chưa hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
117 22521243 Trịnh Quang Sang Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
118 22521248 Đặng Thành Sơn Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
119 22521249 Đào Công Sơn Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
120 22521251 Nguyễn Duy Thế Sơn Hoàn thành Chưa hoàn thành Chưa hoàn thành
121 22521257 Phạm Quang Sơn Chưa hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
122 22521272 Dư Duy Tài Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
123 22521278 Nguyễn Hữu Tài Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
124 22521306 Nguyễn Hoàng Tấn Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
125 22521321 Bùi Duy Thân Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
126 22521325 Đặng Hữu Thắng Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
127 22521351 Nguyễn Công Thành Chưa hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
128 22521375 Trần Thị Phương Thảo Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
129 22521386 Lê Dương Minh Thiên Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
130 22521391 Nguyễn Minh Thiện Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
131 22521395 Trịnh Xuân Thiện Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
132 22521398 Trần Nguyễn Duy Thiện Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
133 22521409 Lê Cường Thịnh Chưa hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành
134 22521416 Nguyễn Quang Thịnh Hoàn thành Chưa hoàn thành Chưa hoàn thành
135 22521424 Trần Ngọc Anh Thơ Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
136 22521435 Võ Văn Phi Thông Chưa hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
137 22521448 Trần Văn Thuận Chưa hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành
138 22521449 Trương Gia Thuận Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
139 22521460 Nguyễn Lê Phương Thy Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
140 22521465 Huỳnh Dương Tiến Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
141 22521494 Trần Quang Minh Toàn Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
142 22521516 Dương Thành Trí Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
143 22521521 Nguyễn Minh Trí Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
144 22521523 Nguyễn Minh Trí Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
145 22521528 Trần Vũ Anh Trí Chưa nộp hồ sơ Chưa hoàn thành Hoàn thành
146 22521544 Nguyễn Xuân Trí Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
147 22521549 Hoàng Thanh Trúc Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
148 22521554 Hoàng Đinh Trung Hoàn thành Chưa hoàn thành Chưa hoàn thành
149 22521555 Huỳnh Trung Chưa hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
150 22521563 Nguyễn Chí Trung Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
151 22521566 Phạm Đức Trung Chưa hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành
152 22521583 Tống Viết Trường Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
153 22521588 Võ Văn Trường Chưa hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
154 22521599 Đào Văn Tuân Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
155 22521604 Nguyễn Anh Tuấn Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
156 22521652 Từ Thuận Văn Hoàn thành Chưa hoàn thành Chưa hoàn thành
157 22521659 Trần Nhật Vĩ Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
158 22521662 Đoàn Hoài Việt Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
159 22521664 Phạm Hoàng Việt Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
160 22521673 Mai Hoàng Vinh Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
161 22521675 Nguyễn Thành Vinh Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
162 22521685 Bùi Võ Duy Vũ Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
163 20522218 Vũ Đăng Quang Hoàn thành Chưa hoàn thành Chưa hoàn thành
164 22560007 Trần Nguyễn Quang Huy Chưa hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành
165 22560014 Nguyễn Thái Chí Nghĩa Chưa hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành
166 22560018 Trần Hoàng Phúc Thịnh Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
167 22560023 Lê Thành Trung Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
168 22560024 Lê Minh Tuấn Chưa hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
169 22560025 Nguyễn Quốc Anh Chưa hoàn thành Chưa hoàn thành Chưa hoàn thành
170 22560028 Nguyễn Văn Chung Chưa hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành
171 22560031 Trịnh Vũ Hoàng Chưa hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành
172 22560041 Trương Hoài Bảo Chưa hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành
173 22560043 Đỗ Nguyên Phương Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành
174 22560051 Nguyễn Đức Duy Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
175 22560052 Sử Tiến Long Hoàn thành Chưa hoàn thành Chưa hoàn thành
176 22560055 Hồ Nguyễn Xuân Quang Chưa hoàn thành Chưa hoàn thành Chưa hoàn thành
177 22540002 Phan Tấn Cảnh Chưa hoàn thành Không cần nộp Không cần nộp