Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên nộp GXN hạnh kiểm - Cập nhật ngày 15/7/2015

Phòng Công tác Sinh viên thông báo Danh sách sinh viên nộp giấy xác nhận hạnh kiểm nơi cư trú từ ngày 05/6/2015 - 15/7/2015. Những sinh viên không có tên trong danh sách vui lòng liên hệ Phòng Công tác SInh viên ( A.101).