Skip to content Skip to navigation

Thông báo 27/2015 hướng dẫn nộp hồ sơ chính sách giáo dục đối với người khuyết tật năm học 2015-2016

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc nộp hồ sơ chính sách giáo dục đối vơi người khuyết tật năm học 2015-2016, sinh viên xem file chi tiết đính kèm và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ nộp theo thời gian quy định.