Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên hoàn thành xác nhận hạnh kiểm nội ngoại trú 2015

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên hoàn thành xác nhận hạnh kiểm nơi cư trú.

Sinh viên kiểm tra thông tin và phản hồi về email: ctsv@uit.edu.vn, với tiêu đề : [ HẠNH KIỂM NƠI CƯ TRÚ]

Thời gian phản hồi từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/8/2015. Sau thời gian trên Phòng CTSV sẽ không giải quyết mọi thắc mắc.