Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc đăng ký và nhận giấy xác nhận sinh viên từ ngày 28-31/7/2015

Phòng Công tác Sinh viên thông báo sinh viên đăng ký và nhận giấy xác nhận sinh viên thời gian từ ngày 28-31/7/2015 như sau:

- Sinh viên đăng ký giấy xác nhận trước 10g ngày 28/7/2015 nhận giấy xác nhận như thường lệ.

- Sinh viên đăng ký giấy xác nhận sau 10g ngày 28/7 đến - 31/7/2015 sẽ nhận giấy xác nhận sau ngày 2/8/2015.