Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên học SHCD-SV cuối khóa đợt 2 năm 2015 - Cập nhật ngày 06/7/2015

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đã tham gia sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa đợt 2 năm 2015. Sinh viên kiểm tra nếu có sai sót phản hồi về email ctsv: ctsv@uit.edu.vn

Thời gian phản hồi: từ ngày thông báo đến hết ngày 09/7/2015. Sau thời gian trên Phòng sẽ không giải quyết khiếu nại.

Sinh viên xem danh sách chi tiết đính kèm