Skip to content Skip to navigation

Thông báo số 07/2015 - Thời gian nộp giây xác nhận hạnh kiểm nơi cư trú

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên về việc xác nhận hạnh kiểm nơi cư trú như sau:

Đối tượng: tất cả sinh viên các khóa.

Thời gian nộp giấy xác nhận: từ ngày 04/6/2015 -10/7/2015.

Địa điểm nộp: Phòng Công tác Sinh viên, Phòng A.101.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Phòng CTSV, email: ctsv@uit.edu.vn

Sinh viên đăng nhập để xem file chi tiết đính kèm.

File đính kèm: