Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch đánh giá ĐRL HK1 (2014-2015)

Phòng CTSV thông báo!
Hiện nay phòng CTSV đã hoàn chỉnh hệ thống đánh giá ĐRL SV và đã chuyển danh sách sinh viên tham gia các hoạt động trong HK1 năm học 2014-2015.
 
Các bạn sinh viên đăng nhập hệ thống kiểm tra các hoạt động mình tham gia
 
Sau đó lớp tiến hành họp xét
 
Thời gian các lớp gửi biên bản về P.CTSV đến hết ngày 21/4/2015
 
Hệ thống kiểm tra ĐRL: http://drl.uit.edu.vn
Mọi thông tin phản hồi, sinh viên thắc mắc tại: http://forum.uit.edu.vn/threads/54126-Noi-ho-tro-su-dung-he-thong-DRL-uit-edu-vn