Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khoá

Phòng Công tác Sinh viên thông báo lịch học và đăng ký thời gian học tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khoá.

Đợt 1: Ngày 14/4/2015

Đợt 2: Ngày 26/6/2015

Đợt 3: Ngày 04/12/2015.

Tự chọn: sinh viên chọn 1 trong 3 đợt để đăng ký (đợt 1 hoặc đợt 2 hoặc đợt 3). Tuy nhiên do số lượng sinh viên trong mỗi đợt có hạn nên khi lớp đủ số lượng, sinh viên bắt buộc phải chọn đợt khác. Đối với lớp có số lượng đăng ký ít, nhà Trường sẽ thực hiện dồn lớp cho đợt kế tiếp.

Sinh viên đăng ký thời gian học và tham gia đầy đủ theo thời gian đăng ký tại:  https://docs.google.com/a/uit.edu.vn/forms/d/12IWXj_5ZMFNB2j6vWH4z9DLBJuhZ8lOG8woLxcMUy4U/formrestricted.

Thời gian đăng ký: từ ngày 20/3/2015 - 25/3/2015.

File đính kèm: